ยินดีต้อนรับสู่อาเซียน2558

ยินดีต้อนรับ

.....ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการศึกษา รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูและบุคคลที่สนใจทั่วไป หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ มีข้อมูล ข่าวสาร หรือซักถามสิ่งใด สามารถตั้งกระทู้ได้ที่เว็บบอร์ดของบล็อกนี้ หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์คุยกันโดยตรงได้ที่นี่
somdech2012@hotmail.co.th โทรศัพท์หมายเลข 081-9332579
หรือ somdech2012@gmail.com
สมเดช จันทาวุฒิ
ผู้แทนครู อกคศ.สพม.๘ ราชบุรี-กาญจนบุรี

back to school

back to school

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประดับธงตราสัญญลักษณ์งานฉลอง 100 ปี


ข่าวประชาสัมพันธ์
       สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมใจประดับธงตราสัญญลักษณ์งานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล โดยประดับธงตราสัญญลักษณ์ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

น้อมรำลึกวันฉัตรมงคล 2556


วันฉัตรมงคล
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล มีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
ที่มา...จากข่าวปชส. สพม.8 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ครม. ตั้งกรรมการทบทวนเงินเดือนข้าราชการ


กรุงเทพฯ : ครม. ตั้งกรรมการทบทวนเงินเดือนข้าราชการ เปิดทางรื้อใหญ่ทั้งระบบเพื่อทำให้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 2.72 ล้านคนเกิดความสมดุลและเท่าเทียม

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เตรียม เรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมดให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า

          โดย ก.พ.ร. ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบ แทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชนเพื่อเสนอต่อ ครม. เมื่อวันที่ 21 มกราคม และขอเสนอให้ ครม. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ ชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานรัฐทั้งหมด ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อทำให้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 2.72 ล้านคนเกิดความสมดุลและเท่าเทียม และแก้ไขปัญหาการลักลั่นอันเนื่องมาจากองค์กรอิสระขอปรับขึ้นเงินเดือนตัวเอง จึงเห็นควรตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น

          นอกจากนี้ยังให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม ทั้งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

          ทั้งนี้ เพื่อให้อัตราค่าตอบ แทนมีความเสมอภาค เป็นธรรม และเหมาะสมเทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้อง กับระบบการบริหารงานสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังให้จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงและขั้นต่ำของผู้บริหารภาครัฐที่เป็นมาตรฐานเพื่อ ครม. จะได้ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
          
ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้